Autortiesības

Balstoties uz parakstīto līgumu. Ja parakstītajā līgumā nav noteikt citādi, visas tiesības pieder Izstrādātājam (Rolandam Umbrovskim) un saskaņā ar LR autortiesību likumu un spēkā esošajiem MK noteikumiem. Pasūtītājam ar parakstītā līgumu tiek nodotas autora mantiskās tiesības attiecībā uz visiem darbiem, kurus Izpildītāja Darbu izpildei piesaistītie darbinieki un citas fiziskās personas ir radījuši Darbu izpildes laikā. […]