Autortiesības

Balstoties uz parakstīto līgumu.

Ja parakstītajā līgumā nav noteikt citādi, visas tiesības pieder Izstrādātājam (Rolandam Umbrovskim) un saskaņā ar LR autortiesību likumu un spēkā esošajiem MK noteikumiem.

  • Pasūtītājam ar parakstītā līgumu tiek nodotas autora mantiskās tiesības attiecībā uz visiem darbiem, kurus Izpildītāja Darbu izpildei piesaistītie darbinieki un citas fiziskās personas ir radījuši Darbu izpildes laikā.
  • Izpildītājam ir aizliegts izmantot Darbu izpildes laikā radītos materiālus un produktus jebkādām citām darbībām, kas nav saistītas ar Pasūtītāja uzdotajiem Darbiem.
  • Iepriekšējie punkti noteikumi ir spēkā arī pēc parakstītā līguma izbeigšanās.
  • Izpildītājam ir tiesības ievietot savā mājas lapā Internetā un citos Izpildītāja reklāmas materiālos atsauces un norādes uz Izpildītāja veiktajiem Darbiem, kā arī norādīt Pasūtītāja nosaukumu un izmantot Pasūtītāja logotipu.